MARYJA!

Wszechmoc prosząca - Niepokalana

Wszechmoc prosząca - Niepokalana

blue line
Sanktuarium - Bazylika Mniejsza w Niepokalanowie jest pod wezwaniem Niepokalanej Wszechośredniczki Łask. Od kilku lat uroczystość tytularna jest obchodzona 7 maja. Jest to jednocześnie patronalne święto klasztoru niepokalanowskiego.

W tym roku, 4 maja, w dniu uroczystości odpustowej Mszy św. przewodniczył o. prof. UKSW Grzegorz M. Bartosik - prowincjał prowincji warszawskiej franciszkanów konwentualnych w latach 2020-2024. W okolicznościowym kazaniu Ojciec Prowincjał ukazał Maryję jako uprzywilejowaną przekazicielkę łask, spływających od Boga na ludzi w niezwykłej obfitości. Gdziekolwiek obecna jest Maryja, stwierdzał kaznodzieja, tam obfituje łaska i tam dokonuje się uzdrowienie duszy i ciała człowieka. Przypomniał przy tym, że sam św. Maksymilian chciał, aby świątynia nosiła taki tytuł. Kaznodzieja próbował także przybiżyć, na czym polega wszechpośrednictwo łask, zaznaczając, że ten tytuł streszcza całą myśl mariologiczną Założyciela Niepokalanowa. Źródłem tego tytułu są słowa pozdrowienia, którymi Archanioł Gabriel pozdrowił Maryję w chwili zwiastowania: "Bądź pozdrowiona pełna łaski". To pozdrowienie pokazuje, że Maryja od chwili swego poczęcia była pełna łaski, niepokalana, czyli że w Niej nigdy nie było żadnej skazy grzechu. Maryja jest cała święta, piękna, wierna i posłuszna Panu Bogu. Maryja została wypełniona Bogiem, w Niej - w Jej łonie zamieszkał sam Bóg, Ona stała się Jego prawdziwą i rzeczywistą Matką. Przez Jej pośrednictwo Syn Boży stał się człowiekiem, dzięki Niej otrzymaliśmy Dawcę Życia i Odkupiciela. Maryja tym samym stała się szafarką łask, przez swoje pośrednictwo wyprasza nam dary od samego Boga i nam je rozdaje.

Ojciec Prowincjał ponadto zauważył, że Maryja bardzo często jest przedstawiana jako Ta, która wyprasza łaski. Jedną z takich przedstawień jest Jej postać na Cudownym Medaliku, gdzie widzimy Ją jako Tą, "przez krócej ręce wszelkie łaski z Najsłodszego Serca Jezusowego na nas spływają".

Wreszcie franciszkański przełożony zwrócił uwagę na to, że Maryja wskazuje nam Boga, chce - jak Matka swoje dzieci - wychować na wierne Bogu. Niepokalana ma miłować Boga naszym sercem, uczy św. Maksymilian. Niepokalana ma królować w sercu każdego człowieka, a Jej życie w nas ma się pogłębiać i to bez żadnych granic. Ideałem każdej osoby oddanej Niepokalanej ma być upodobnienie się do Niej, mamy stać się jak Ona, kochać innych, wypełniać wolę Bożą oraz słuchać natchnień Ducha Świętego.

Odwołując się do słów św. Maksymiliana, że Maryja jest "wszechmocą proszącą", kaznodzieja przypomniał o Maryjnym orędownictwie, poprzez które Maryja troszczy się nie tylko o poszczególnych ludzi, ale i o całe narodu, czego doświadczyliśmy niejednokrotnie, pragnąc wszystkich prowadzić do swego Syna, gdyż jak powiedział Założyciel Niepokalanowa - "każde nawrócenie i uświęcenie jest dziełem łaski, a Ona Pośredniczką łask wszelkich".

Podsumowując o. Grzegorz zaprosił do wdzięczności Jezusowi za to, że swoją Matkę dał nam za naszą Matkę, że Ona prowadzi nas do Niego i wyprasza dla nas wszelkie łaski potrzebne do zbawienia i uświęcenia.

Uroczystość NMP Niepokalanej Wszechpośredniczki Łask

Teresa M. Michałek, FN / red.
Fot. @TvNIEPOKALANOW


Pośredniczka Łask Wszelkich
Pośredniczka Łask Wszelkich

Maryja, Wszechpośredniczka łask - Pośredniczka łask wszelkich - prawda w Kościele katolickim, która nie jest jeszcze ogłoszona jako dogmat wiary, ponieważ są prowadzone badania i dyskusje teologiczne, w jaki sposób ją zdefiniować, wyjaśnić i przedstawić do wierzenia.

Więcej

Działalność wydawnicza

Jubileuszowa Wielka Nowenna

11-20 maja - peregrynacja Obrazu Chrystusa Króla i modlitwy nowennowe.

Czytaj dalej...
Do ideału MI

24-26 maja - dni modlitwy i formacji dla poznania i pogłębienia ducha oddania się Niepokalanej na wzór św. Maksymiliana.

Czytaj dalej...
Nabożeństwo Trzech Sobót

11 maja · 18 maja · 25 maja, Niepokalanów - modlitwy uwolnienia z ciężaru winy po grzechu aborcji.

Czytaj dalej...

ZWIĄZEK
MSZALNY

Każdy może zamówić intencję, która będzie dołączona do Związku Mszalnego, czyli Mszy zbiorowej sprawowanej przez 365 dni w Niepokalanowie.

ZAMÓW

PRZEKAŻ
DAROWIZNĘ

Niepokalanów pragnie kontynuować dzieło św. Maksymiliana. Każdy może wspomóc realizację tego zadania i misji.

WESPRZYJ

MOZAIKA
MĘCZENNIKÓW

Prosimy o finansową pomoc w realizacji tego dzieła.

PRZEKAŻ