MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Przetarg KN/4/2017

Protokół posiedzenia
komisji przetargowej z dnia 12 października 2017 r.

Komisja przetargowa w składzie określonym przełożonego klasztoru z 06.03.2017 r. zebrała się w siedzibie klasztoru w Paprotni, przy ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 5. Obecni na posiedzeniu byli:

 1. Wiesław Chabros,
 2. Robert Serafinowski,
 3. Stanisław Szaryk,

Komisja przetargowa podjęła uchwałę następującej treści:

Uchwała komisji przetargowej
z 12 października 2017 r. w sprawie projektu ogłoszenia o przetargu.

Na podstawie pkt. 12 "Procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem pn.: Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów", stanowiącej załącznik nr 1 do decyzji przełożonego klasztoru z 28.03.2017 r., uchwala się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się projekt ogłoszenia o przetargu na wykonawcę projektu pn.: "Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów" - zadania: Promocja projektu.

§ 2.

Treść projektu ogłoszenia określonego w § 1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Za uchwałą głosowało 3 członków komisji.

Przewodniczący stwierdził, że obecne są trzy osoby, czyli wszyscy członkowie komisji. Na tym posiedzenie zakończono.

Podpisy członków komisji przetargowej:

 1. Wiesław Chabros - przewodniczący,
 2. Stanisław Szaryk - protokolant,
 3. Robert Serafinowski

Załącznik nr 1 do uchwały komisji przetargowej z 25 września 2017 r. w sprawie projektu ogłoszenia o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Przetarg KN/4/2017

 1. Nazwa projektu:

  Projekt: Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów - zadanie: Promocja projektu.

  Projekt jest współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 2. Zamawiający:

  Klasztor Niepokalanów Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (OO. Franciszkanie), 96-515 Teresin,

  ul. Ojca Maksymiliana Kolbego 5

  tel.: +48 864 22 22

  fax: +48 861 34 90

  www.niepokalanow.pl/wspieram-niepokalanow/

  e-mail: termomodernizacja@niepokalanow.pl

  Numer rachunku bankowego: 09 1240 1822 1111 0010 0521 6395

 3. Forma przetargu:

  Zamawiający ogłasza przetarg nieograniczony w trybie przepisów art. 701 – 705 Kodeksu Cywilnego.

 4. Przedmiot zamówienia:

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie:

  - tablicy informacyjnej 2 sztuk,

  - tablicy pamiątkowej 2 sztuk.

  Kod CPV: 30192170-3 Tablice ogłoszeń.

 5. Opis przedmiotu zamówienia:

  Tablica informacyjna powinna być wykonana z dibondu, a tablica pamiątkowa z dibondu lub z blachy ocynkowanej pokrytej folią i laminowanej. Treść, wielkość i grafika przedmiotu zamówienia opisane są szczegółowo następującymi dokumentami:

  1. Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020
  2. Treść zapisów na tablicach.

  Dokumenty określone w pkt. a - b zamawiający zamieszcza na stronie internetowej określonej w pkt. 2.

 6. Warunki stawiane wykonawcom:

  Do udziału w przetargu kwalifikują się wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą w obszarze właściwym dla przedmiotu przetargu.

 7. Sposób oceny warunków stawianych wykonawcom:

  W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w przetargu - wykonawca zobowiązany jest przedstawić zamawiającemu najpóźniej do dnia, w którym upływa termin składania ofert aktualny odpis z właściwego rejestru przedsiębiorców sporządzony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu na złożenie ofert.

 8. Określenie kwoty wadium, sposobu jego wniesienia oraz warunki zwrotu:

  Wadium nie jest wymagane.

 9. Sposób, miejsce i termin składania ofert:

  Oferty składa się w na piśmie, w języku polskim, w jednym egzemplarzu - w siedzibie zamawiającego (biuro furty klasztornej), w dni robocze, w godzinach od 9.00 do 15.00 - do 17 listopada 2017 r. Składana oferta winna być umieszczona w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie z naniesionym oznaczeniem: "Przetarg KN/4/2017" oraz nazwą i adresem zamawiającego, a także nazwą i adresem wykonawcy. Oferta powinna być podpisana przez wykonawcę, a każda jej strona parafowana. Kopie dokumentów składa się poświadczone za zgodność z oryginałem przez oferenta. Treść oferty powinna zawierać jasne oświadczenia w następujących kwestiach:

  • cena brutto za całość przedmiotu zamówienia – wyrażona w złotych (PLN),
  • okres gwarancji.

  Oferta nie może być częściowa lub wariantowa. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

 10. Okres związania ofertą:

  Termin związania ofertą wynosi 30 dni od ostatniego dnia składania ofert, ale nie jest dłuższy niż okres do wyboru oferty.

 11. Termin obwieszczenia o przetargu:

  Przetarg obwieszcza się na stronie internetowej zamawiającego określonej w pkt. 2 od 3 listopada 2017 r. do 17 listopada 2017 r.

 12. Opis sposobu zadawania pytań przez oferentów:

  Wykonawcy mogą, w okresie obwieszczania o przetargu określonym w pkt. 11 - zadawać drogą elektroniczną pytania dotyczące przetargu, kierując je do komisji przetargowej, na adres podany w pkt. 2.

 13. Opis sposobu odpowiedzi na pytania zadawane przez wykonawców:

  Pytania wykonawców umieszczane są na stronie internetowej określonej w pkt. 2 - najpóźniej następnego dnia po ich wpłynięciu. Komisja przetargowa odpowiada na pytania wykonawców w terminie 3 dni i odpowiedzi przekazuje drogą elektroniczną pytającemu, a treść tych odpowiedzi tego samego dnia umieszcza na w/w stronie internetowej.

 14. Otwarcie ofert:

  Otwarcie ofert nastąpi 20 listopada 2017 r. o godz. 12.00 w siedzibie zamawiającego.

 15. Kryteria oceny ofert:

  Kryteriami oceny ofert są: cena (90 % wagi) i długość okresu gwarancji (10 % wagi). Oferty oceniane są metodą punktową. Oferta zawierająca najlepsze warunki według danego kryterium otrzymuje maksimum punktów za tę cechę. Pozostałe oferty są oceniane według algorytmu: R=(Cn/Co)*W albo R=(Cs/Cz)*W, gdzie:

  R – liczba przyznanych punktów,
  Cn – wysokość najniższej oferowanej ceny,
  Co – wysokość ceny oferty ocenianej,
  Cs – długość okresu gwarancji oferty ocenianej,
  Cz – najdłuższy oferowany okres gwarancji,
  W – wskaźnik punktowy wagi kryterium (1% = 1 pkt).

 16. Procedura wyłaniania wykonawcy:

  Zamawiający wyłania wykonawcę według przyjętej wewnętrznej "Procedury zawierania umów dla zadań objętych projektem Termomodernizacja budynków Klasztoru Niepokalanów" – zamieszczonej na stronie internetowej określonej w pkt. 2. Przetarg przeprowadza komisja przetargowa. Komisja przetargowa może rekomendować zamknięcie przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert. Do czasu wyboru wykonawcy - zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu. Oferty nie spełniające warunków określonych w niniejszym ogłoszeniu podlegają odrzuceniu. Odrzuceniu podlegają także oferty tych wykonawców, którzy nie udokumentują spełnienia stawianych im warunków, w tym wniesienia wadium.

 17. Umowa z wybranym wykonawcą:

  Uwzględniając warunki i wyniki przetargu – zamawiający przedstawia wybranemu wykonawcy propozycję umowy w terminie 21 dni od zawiadomienia o wyborze. Umowę o realizację zamówienia zawiera się w formie pisemnej – wartości finansowe wyrażone są w złotych (PLN). Nie przewiduje się zmiany treści umowy po jej zawarciu.

 18. Zakres wykluczenia:

  Zamówienie nie może być udzielone wykonawcy powiązanemu z zamawiającym kapitałowo lub osobowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy - a wykonawcą, polegające w szczególności na:

  1. uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  2. posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  3. pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  4. pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 19. Zastrzeżenie zmian i odwołania:

  Niniejsze ogłoszenie lub warunki przetargu mogą być zmienione lub odwołane.


Dodatkowe dokumenty:

Obowiązki informacyjne beneficjenta realizującego projekty w ramach regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014-2020 (0,98 MB) POBIERZ
Treść zapisów na tablicach (11,9 KB) POBIERZ

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA