MARYJA!

DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Pytania i odpowiedzi

By zobaczyć szczegóły zapytania i odpowiedzi, kliknij poniższe linki.

Dot. Przetarg KN/7/2017

Zapytanie firmy Masters instalacja OZE i CWU w klasztorze Niepokalanów - zapytanie firmy Masters

Odpowiedź na zapytanie firmy Masters

instalacja OZE i CWU w klasztorze Niepokalanów - odpowiedź dla firmy Masters

Zapytanie firmy Eco-Therm instalacja OZE i CWU w klasztorze Niepokalanów - zapytanie firmy Eco-Therm 1/3 instalacja OZE i CWU w klasztorze Niepokalanów - zapytanie firmy Eco-Therm 2/3 instalacja OZE i CWU w klasztorze Niepokalanów - zapytanie firmy Eco-Therm 3/3

Odpowiedź na zapytanie firmy Eco-Therm

W nawiązaniu do zapytania ewentualnego oferenta ECO-THERM Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 177/179, 99-400 Łowicz otrzymanego drogą elektroniczną w dniu 21.02.2018 r. do przetargu KN/7/2017 uprzejmie informujemy, że:

 1. Pytanie nr 1 - Czy pomieszczenia spełniają warunki techniczne dla węzłą pomp ciepła. Zdaniem Komisji odpowiedzi udzieli opracowana dokumentacja projektowa, skoro jednak pomieszczenia posiada już zainstalowane urządzenia cw tylko z innego źródła energii z okresu ostatnich 4 lat, to spełnia również warunki techniczne dla węzłów ciepła. Z ostrożności zostanie to również potwierdzone na etapie projektowym.
 2. Pytanie nr 2 - Czy w pomieszczeniu pomp ciepła znajduje się czynna (działająca) instalacja kanalizacji, wentylacji, elektryczna. Komisja stwierdza, że we wszystkich pomieszczenia istnieje czynna instalacja wod.-kan., elektryczna, gazowa. Wentylację pomieszczeń i jej potrzebę określi dokumentacja projektowa stanowiąca przedmiot zamówienia.
 3. Pytanie nr 3 - W ogłoszeniu o przetargu KN/7/2017 umieszczono audyty z 2016 r. proszę o umieszczenie aktualnych audytów. Komisja stwierdza, iż Inwestor nie posiada nowszych audytów. Komisja stwierdza ponadto, że załączone audyty nie utraciły swojej ważności ani aktualności.
 4. Pytanie nr 4 - Czy zamawiający dysponuje odpowiednim przydziałem mocy (odpowiednim przyłączem) do zabezpieczenia mocy elektrycznej pomp ciepła. Komisja stwierdza, że Inwestor dysponuje dwoma przyłączami o parametrach spełniających warunki podłączenia pomp ciepła. Zdaniem Komisji oferent nie rozumie przedmiotu zamówienia - instalacja fotowoltaiczna ma zapewnić również zasilanie dla tych i innych pomp ciepła.
 5. Pytanie nr 5 - Proszę podać moc pojedynczego modułu fotowoltaicznego. Komisja stwierdza, że moc została podana w zamówieniu oraz jest znana pytającemu, gdyż pytający określa jej wielkość w swoim pytaniu nr 6.
 6. Pytanie nr 6 - W Ogłoszeniu... (ograniczono ze względu na obszerność pytania). Komisja stwierdza, że instalacja będzie składać się z 144 modułów fotowoltaicznych o mocy 275Wp każdy, tylko w wyjątkowych okolicznościach, wynikających np. z dokumentacji projektowej wskazanej w zamówieniu, możliwe jest, aby miały one moc 270Wp.
 7. Pytanie nr 7 - Proszę o potwierdzenie , że w zakres przetargu nie wchodzą żadne roboty termomodernizacyjne typu ocieplenie ścian, wymiana okien i drzwi itp. Komisja odpowiada, iż nie są one przedmiotem tego postępowania, nie znajdują się w zamówieniu i nie rozumie z jakiej przyczyny oferent zadał to pytanie, skoro żaden z elementów zamówienia nie wskazuje na ich istnienie.
 8. Pytanie nr 9 - Proszę o potwierdzenie, że serwisy będą rozwiązane odrębną umową serwisową. Komisja stwierdza, że w zakresie serwisowania Zamówienie nie przewiduje zawarcia umowy serwisowej, co nie wyłącza gwarancji i rękojmi na przedmiot zamówienia.
 9. Pytanie nr 10 - Kryteria oceny ofert są... (ograniczono ze względu na obszerność pytania). Zdaniem komisji kryteria oceny ofert zostały szczegółowo opisane w ogłoszeniu o przetargu w pkt. 15 kryteria oceny ofert - Kryteriami oceny ofert są: cena (70 % wagi), długość okresu realizacji (15 % wagi) i długość okresu gwarancji (15 % wagi). Oferty oceniane są metodą punktową. Oferta zawierająca najlepsze warunki według danego kryterium otrzymuje maksimum punktów za tę cechę. Pozostałe oferty są oceniane według algorytmu: R=(Cn/Co)*W albo R=(Cs/Cz)*W, gdzie:

  R – liczba przyznanych punktów,
  Cn – wysokość najniższej oferowanej ceny,
  Co – wysokość ceny oferty ocenianej,
  Cs – długość okresu gwarancji oferty ocenianej,
  Cz – najdłuższy oferowany okres gwarancji,
  W – wskaźnik punktowy wagi kryterium (1% = 1 pkt).

  Komisja nie jest władna podać oferentowi jak ma sporządzić ofertę aby wygrać przetarg.

 10. Pytanie nr 11 - Czym Zamawiający kieruje się wpisując jako parametr wymagany - praca pomp do -32 stopni C bez grzałek elektrycznych... (ograniczono ze względu na obszerność pytania). Komisja stwierdza, że takie warunki została podane w Zamówieniu na podstawie posiadanej wiedzy, potrzeb i konsultacji z producentami i nie wymagają uzasadnienia.
 11. Zdaniem komisji większość pytań wynika z faktu niezauważenia przez ewentualnego oferenta, że przedmiotem przetargu (zamówienia) jest zaprojektowanie i sporządzenie projektu technicznego oraz wykonanie instalacji OZE dla budynków nr 2, 4 i 10 Klasztoru Niepokalanów, a nie tylko wykonanie instalacji. Stąd pytania nr 8 - Czy zamawiający przewiduje wykonanie robót budowlanych remontowych, nr 12 - W opisie przedmiotu zamówienia widnieje zapis: Od wykonawcy wymaga się podłączenia instalacji fotowoltaicznych do sieci elektrycznej najbliższych obiektów - PROSZE O OKREŚLENIE ODLEGŁOŚCI W METRACH BIEŻĄCYCH - OD INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO KAŻDEGO ZASILANEGO BUDYNKU OBJĘTEGO PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA, nr 14 - Proszę o zamieszczenie kart katalogów, przykładowych urządzeń - typu pompy ciepła, moduły fotowoltaiczne, - przynajmniej trzech producentów, którzy spełniają wymogi opisane w postępowaniu, nr 18 - Proszę o określenie zakresu prac budowlanych i elektrycznych wchodzących w zakres zadania, nr 19 - Proszę o podanie powierzchni każdego z węzłów gdzie ma znajdować się węzeł pomp ciepła oraz o informacje na jakim poziomie znajdują się te pomieszczenia, nr 20 - Proszę o informacje jaki jest zakres demontaży, odnosi się do projektu i projektu technicznego, która ma być sporządzona przez oferenta. Nie jest zatem rolą Komisji udzielenie odpowiedzi na skazane pytania, tym bardziej, że niektóre z nich prowadziłyby do naruszenia zasad postepowania przetargowego.
 12. Odpowiedź na pytanie nr 15 - Proszę o potwierdzenie, że dokumentacja na stronie internetowej jest kompletna. Komisja stwierdza, że pytanie jest niezrozumiałe. W jakim rozumieniu mówimy o kompletności dokumentacji: jeżeli w kontekście wykonania zaprojektowania i sporządzenia projektu technicznego to tak; ale jeżeli mówimy o stanie z dokumentacją projektową i projektem technicznym to nie, bo ta dokumentacja jest dopiero przedmiotem zamówienia w postępowaniu przetargowym.
 13. Pytanie nr 16 - Proszę o rzut istniejącego źródła ciepła - w budynkach gdzie mają być montowane pompy ciepła. Komisja nie jest w stanie spełnić tej prośby i udzielić odpowiedzi, gdyż pytanie jest niezrozumiałe.
 14. Pytanie nr 17 - Proszę o potwierdzenie, że dostawa i montaż kotłów nie wchodzi w zakres przedmiotu zamówienia. Komisja nie może potwierdzać lub negować czegoś, co może wynikać z projektu, który ma być opracowany; jej zdaniem natomiast nic takiego nie wynika z zamówienia i nie rozumie w ogóle jakim celu postawiono takie pytania.
 15. Pytanie nr 19 - Proszę o określenie powierzchni każdego z węzłów gdzie ma znajdować się węzeł pomp ciepła oraz o informacje na jakim poziome znajdują się te pomieszczenia. Komisja stwierdza, że pomieszczenia pod pompy ciepła znajdują się na poziomie kondygnacji -1. Wszystkie pomieszczenia mają powierzchnię niezbędną do instalacji urządzeń i ich osprzętu w parametrach jakie dla tych urządzeń podano w zamówieniu, patrz specyfikacja urządzeń załączona do postępowania przetargowego.

Za komisję
Stanisław Szaryk


Zapytanie firmy Romitex
 1. Czy forma zabezpieczenia wadium może zostać przedstawiona jako gwarancja bankowa? Jeżeli tak, to jak ma zostać zatytułowana gwarancja bankowa?

Odpowiedź na zapytanie firmy Romitex

Odpowiedź na zapytanie oferenta Romitex

Radio Niepokalanów

Radio Niepokalanów jest najstarszą katolicką rozgłośnią w Polsce. 8 grudnia 1938 św. Maksymilian Kolbe z Niepokalanowa nadał pierwszy program radiowy.

ZASIĘG

Wydawnictwo

Wydawnictwo Ojców Franciszkanów powstało wraz z założeniem Niepokalanowa w 1927 r. przez św. Maksymiliana Marii Kolbego.
Naszym celem jest kontynuacja idei św. Maksymiliana, który chciał zdobyć cały świat dla Niepokalanej poprzez "słowo drukowane".

WIĘCEJ

Drukarnia

Naszym klientom oferujemy pełny zakres usług poligraficznych. Świadczymy usługi ksero.

WIĘCEJ

Polecane
WYDAWNICTWA