MARYJA!

Zarząd MI na stulecie
DAROWIZNA
SŁUCHAJ ON-LINE
POGOTOWIE MODLITEWNE
Termomodernizacja

Zarząd MI na stulecie

15 października 2016 r. w ramach Jesiennego Zjazdu Prezesów i Animatorów Rycerstwa Niepokalanej (MI) odbyło się w Niepokalanowie Zgromadzenie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" w Polsce.

Prezes międzynarodowy MI o. Raffaele Di Muro witając zebranych zwrócił uwagę, że MI w Polsce i w Brazylii to dwa główne motory, które mają potencjał, by pociągnąć do działania innych rycerzy na całym świecie. W Polsce do MI należą przede wszystkim ludzie starsi, osoby dorosłe, natomiast w Brazylii do MI należą głównie ludzie młodzi. Te dwie rzeczywistości, młodzi i starsi, mogą się wzajemnie przenikać i ubogacać. "Ufam, że Rycerstwo polskie będzie dla całego świata punktem zapalnym, że od was będziemy mogli uczyć się, jak żyć i pracować dla Niepokalanej" - mówił o. Prezes.

Przed południem, podczas pierwszej części Zgromadzenia delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności MI, z prac Zarządu Narodowego oraz sprawozdania finansowego. Sprawozdania te zostały przyjęte jednomyślnie przez Zgromadzenie.

W części drugiej przystąpiono do wyborów Prezesa Narodowego MI oraz członków Zarządu Narodowego i Komisji Rewizyjnej. Z pośród 105 członków uprawnionych do głosowania, obecnych było 90 delegatów. Wyborom przewodniczyli: prezes międzynarodowy MI o. Raffaele Di Muro oraz asystent narodowy MI o. Mirosław Bartos. Prezes Międzynarodowy zaznaczył, że zgodnie z nowymi Statutami Generalnymi MI nowym asystentem narodowym MI zostaje gwardian Niepokalanowa o. Grzegorz M. Szymanik.

Po kilku godzinach pracy wybrano skład nowego Zarządu. Prezesem został wybrany o. Stanisław M. Piętka; zastępcą - o. Robert M. Stachowiak; delegatem ds młodzieży - o. Tomasz Tęgowski; sekretarzem - Dorota M. Koszałka; zaś członkami zarządu zostali: Teresa M. Michałek oraz Leszek Maksymilian Jaworski. Do komisji rewizyjnej zostali wybrani: Krystyna Radomska, Danuta Orlikiewicz i Helena Kucharska. Ekonomem Stowarzyszenie została Barbara Pietrzykowska.

Zebrani delegaci dziękowali za nowy Zarząd Narodowy, polecając jego prace opiece Niepokalanej podczas uroczystej Eucharystii sprawowanej w kaplicy-sanktuarium św. Maksymiliana. Podczas okolicznościowej homilii o. Stanisław M. Piętka przypominał słowa św. Maksymiliana, aby duch MI przeniknął wszystkich i wszystko, aby rycerze byli obecni wszędzie - i na polu edukacji, i na polu mass mediów, w kulturze i sztuce. Na każdym z tych odcinków rycerze mają być pionierami. "Tylko w ten sposób apostołując - mówił o. Stanisław - spełni się to, co Matka Boża objawiła Katarzynie Laboure, i Niekopalna stanie się prawdziwą Królową świata". W dalszej części kazania o. Stanisław przypominał statystyki, liczbę grup MI na świecie, rycerskich czasopism, ale podkreślił, że "statystyki dają tylko pewne niepełne wyobrażenie, czym jest MI". Prezes Narodowy zachęcił zebranych do determinacji w apostolstwie, w szerzeniu Rycerstwa aż po krańce ziemi.

Wieczorem po raz pierwszy spotkał się nowy Zarząd Narodowy MI, który tym samym ukonstytuował się prawnie. Zebrani zaś delegaci na koniec dnia uczestniczyli we wspólnej modlitwie różańcowej, dziękując Bogu przez Niepokalaną i prosząc Ją o pomoc.

Zjazd liderów MI zakończył się w niedzielę, 16 października, w 99. rocznicę założenia Rycerstwa Niepokalanej uroczystą Mszą świętą, której przewodniczył o. Grzegorz M. Szymanik, asystent narodowy MI. O. Grzegorz zwrócił uwagę na wartość i pierwszeństwo modlitwy w życiu rycerza Niepokalanej. "Tak jak ewangeliczna kobieta, która wytrwale prosi, tak i rycerz Niepokalanej ma przychodzić do Sędziego świata - do Boga - i wołać o pomoc, o to, by On wziął nas w obronę, by bronił nas przed grzechem i szatanem, byśmy nie ulegali pokusom". Mamy też orędować, modlić się za innych - jest to cel MI, który zarysował nam św. Maksymilian: starać się o nawrócenie heretyków, schizmatyków, a zwłaszcza za masonów; słowem, mamy orędować, prosić za tymi, którzy są daleko od Kościoła. "Weź ich w obronę, i daj im łaskę nawrócenia..." - prosił o. Asystent Matkę Bożą i dodał: "Jako rycerze mamy wyprosić miłosierdzie dla świata. Musimy być jak Mojżesz, mieć ręce zawsze wzniesione do Boga... Dopóki bowiem jest modlitwa, póki ręce są wzniesione do Boga, jest też zwycięstwo".

O. Asystent zaznaczył też, że zapleczem modlitewnym dla MI są rycerze Niepokalanej u Stóp Krzyża. To oni maja ręce ciągle wzniesione do góry, to dzięki nim wielu rycerzy może działać w terenie. Ważne są też wspólnoty rycerskie, gdyż są to miejsca, w których bliźni pomaga nam wznosić nasze ręce. Gdy upadamy, gdy gaśnie nasz zapał, jest druga osoba, która pomaga nam, byśmy nie zniechęcali się, ale z odwagą szli do przodu. "Niech w naszych rękach zawsze będzie różaniec, niech zawsze będzie prośba do Matko Bożej, by wzięła nas w obronę, by nam pomagała, by nasze ręce były zawsze wzniesione ku Bogu" - mówił o. Asystent.

Na zakończenie Mszy świętej o. Raffaele pozdrowił zebranych i życzył im, aby szli przez życie, tak jak św. Maksymilian, aby wierzyli w cud modlitwy. "Bardzo podoba mi się to zdanie, w którym św. Maksymilian opowiada o początkach Rycerstwa Niepokalanej. Było nas siedmiu młodych braci, nie mieliśmy żadnego doświadczenia, nie mieliśmy pieniędzy, ale mieliśmy siłę Niepokalanej i siłę modlitwy. Dzięki tej sile stał się cud. Dziś Rycerstwo znane jest i obecne prawie na całym świecie. Modlitwa bowiem daje siłę. Wiemy, że św. Maksymilian powtarzał, że w Niepokalanowie najważniejszym zadaniem jest modlitwa. Tylko bowiem poprzez modlitwę możemy wyprosić dla świata i innych ludzi cud przemiany" - mówił o. Prezes. Na koniec o. Raffaele życzył zgromadzonym, aby zawsze na pierwszym miejscu w pracach apostolskich, w zdobywaniu dusz dla Niepokalanej stawiali modlitwę.

Po Komunii świętej o. Grzegorz M. Szymanik, jako gwardian Niepokalanowa, przekazał relikwie św. Maksymiliana parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pannie w Łętowicach, w diecezji tarnowskiej.

Na zakończenie zebrani rycerze ponowili Akt całkowitego oddania się Niepokalanej siebie oraz odśpiewali hymn Rycerstwa Niepokalanej

tm/red.

Licencja Creative Commons

PRZECZYTAJ TAKŻE

DZIAŁALNOŚĆ
WYDAWNICZA